Pháp điển Net - Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

            Số 198/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

Nghị định của chính phủ

Về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định :

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Những quy định trước đây về thu tiền sử dụng đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
33/2011/QĐ-TTg 10/06/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư

  
 Thông tư
05/2007/TT-BTNMT 30/05/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

  
 Thông tư
117/2004/TT-BTC 07/12/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Nghị định
44/2008/NĐ-CP 09/04/2008 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về thu tiền sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
71/2001/NĐ-CP 05/10/2001 Chính phủ
Về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
38/2000/NĐ-CP 23/08/2000 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software