Pháp điển Net - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 188/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Nghị định

chương I
những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
17 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
145/2007/TT-BTC 06/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

  
 Thông tư
80/2005/TT-BTC 15/09/2005 Bộ Tài chính
Về hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  
 Thông tư
114/2004/TT-BTC 26/11/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về giá đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
17/1998/NĐ-CP 21/03/1998 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

  
 Quyết định
302/TTg 13/05/1996 Thủ tướng Chính phủ
Về việc điều chỉnh hệ số (K) trong khung giá đất ban hành theo Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994

  
 Nghị định
87/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quy định khung giá các loại đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software