Pháp điển Net - Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                  Độc lập Tự do Hạnh phúc

            Số 185/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
Điều khoản thi hành

Điều 30. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

                                                                                             tm. Chính phủ                             thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
169/2011/TT-BTC 24/11/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  
 Thông tư
120/2004/TT-BTC 15/12/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
39/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
105/2013/NĐ-CP 16/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
49/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software