Pháp điển Net - Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 

     Bộ tài nguyên và môi trường                           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

        Số 24/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2004

QUYếT ĐịNH CủA Bộ TRƯởNG
Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ TRƯởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo theo chế độ quy định đến Uỷ ban nhân dân cùng cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai) về số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đổi hoặc cấp lại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng phải huỷ.

3. Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai có trách nhiệm tổng hợp số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên phạm vi cả nước để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 15 tháng thứ 2 của quý sau.

4. Vụ trư­ởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

5. Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện Quy định này theo chế độ báo cáo trong Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi tr­ường để xem xét, quyết định.

                                                                                                Bộ trưởng                                            bộ tài nguyên và môi trường

                                                                                             Mai ái Trực

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
08/2006/QĐ-BTNMT 21/07/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software