Pháp điển Net - Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

            Số 182/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2004

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHị ĐịNH:

Chư3fơ30                         

NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Đ3fiề30u    Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định số 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này.

Đ3fiề30u        Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                  TM chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/11/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2006/TT-BTNMT 24/05/2006 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
04/CP 10/01/1997 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software