Pháp điển Net - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

            Số 181/2004/NĐ-CP

Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2004

NGHị ĐịNH CủA CHíNH PHủ

Về thi hành Luật Đất đai

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

NGHị ĐịNH :

 

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

đ) Quy định về Nhà nước giao đất ổn định lâu dài và không thu tiền sử dụng đất đối với các cơ sở ngoài công lập tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; 

 e) Điểm d và điểm đ khoản 1, điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 8; khoản 4 và khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm;

g) Quy định về việc giữ nguyên giá trị quyền sử dụng đất ghi trong giấy phép đầu tư khi cổ phần hoá doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003, của Nghị định này và các Nghị định khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003, của Nghị định này và các Nghị định khác thi hành Luật Đất đai năm 2003 để Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ./.

                                                                                            TM.Chính phủ                                        thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/11/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
145 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2005/TT-BTNMT 13/04/2005 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
45/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Chính phủ
Về lệ phí trước bạ

  
 Nghị định
38/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

  
 Nghị định
83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Chính phủ
Về việc đăng ký giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
17/2010/NĐ-CP 04/03/2010 Chính phủ
Về việc bán đấu giá tài sản

  
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Nghị định
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  
 Nghị định
84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

  
 Nghị định
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
38/2003/NĐ-CP 15/04/2003 Chính phủ
Về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

  
 Nghị định
08/2000/NĐ-CP 10/03/2000 Chính phủ
Về việc đăng ký giao dịch bảo đảm

  
 Nghị định
73/1999/NĐ-CP 19/08/1999 Chính phủ
Về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

  
 Nghị định
25/1999/NĐ-CP 19/04/1999 Chính phủ
Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/08/1998 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991

  
 Nghị định
14/1998/NĐ-CP 06/03/1998 Chính phủ
Về việc quản lý tài sản Nhà nước

  
 Nghị định
60/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  
 Nghị định
61/CP 05/07/1994 Chính phủ
Về mua bán và kinh doanh nhà ở

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
68/2001/NĐ-CP 01/10/2001 Chính phủ
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai

  
 Nghị định
04/2000/NĐ-CP 11/02/2000 Chính phủ
Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  
 Nghị định
163/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

  
 Nghị định
85/1999/NĐ-CP 28/08/1999 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài

  
 Nghị định
17/1999/NĐ-CP 29/03/1999 Chính phủ
Về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

  
 Nghị định
09/CP 12/02/1996 Chính phủ
Về Chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

  
 Nghị định
11/CP 24/01/1995 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền và Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  
 Nghị định
88/CP 17/08/1994 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng đất đô thị

  
 Nghị định
64/CP 27/09/1993 Chính phủ
Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software