Pháp điển Net - Thông tư số 05/2000/TT-NHNN1 ngày 28/03/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VIỆT NAM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 05 /2000/TT-NHNN1

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán
quốc tế  của Việt Nam theo Nghị định số 164/1999/NĐ-CP
ngày 16/11/1999 của Chính phủ.

Thi hành Nghị định số 164/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điểm về lập cán cân thanh toán như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông từ này áp dụng đối với việc lập cán cân thanh tóan quốc tế của Việt Nam trên cơ sở tổng hợp một cách có hệ thống toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa Người cư trú và Người không cư trú trong thời kỳ nhất định

2. Giao dịch kinh tế giữa Người cư trú và Người không cư trú bao gồm các giao dịch sau:

a. Các giao dịch về hàng hoá là các giao dịch về xuất, nhập khẩu hàng hoá được thể hiện ở các khoản thu, chi từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng giữa người cư trú với Người không cư trú.

b. Các giao dịch về dịch vụ là các khoản thu, chi từ các hoạt động dịch vụ về vận tải, du lịch, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm, hàng không, ngân hàng, thông tin, xây dựng và từ các hoạt động dịch vụ khác giữa Người cư trú và Người không cư trú.

c. Các giao dịch về thu nhập của người lao động là các khoản tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác bằng tiền, hiện vật do Người không cư trú trả cho Người cư trú và ngược lại;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Ngày làm việc cuối cùng của tháng đầu mỗi quý, báo cáo tình hình thực hiện cán cân thanh toán thực tế của quý trước; ngày 10 tháng 02 hàng năm báo cáo cán cân thanh toán thực tế của năm trước.

CHƯƠNG III
 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông từ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Mọi vi phạm về nội dung, chế độ, thời hạn thông tin, báo cáo quy định trong thông tư này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín  dụng trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện Thông tư này./.

                                                                     THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
                                                                                        PHÓ THỐNG ĐỐC

                                                                                       Dương Thu Hương

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/04/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
05/2007/TTLT-NHNN-... 14/06/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm về lập và phân tích cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
164/1999/NĐ-CP 16/11/1999 Chính phủ
Về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software