Pháp điển Net - Thông tư số 04/2000/TT-NHNN3 ngày 28/03/2000 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/09/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VIỆT NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 04 /2000/TT-NHNN3

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/NĐ-CP
ngày 04/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và
hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

Ngày 04/9/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn  hiện như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thanh tra Ngân hàng là Thanh tra Nhà nước chuyên ngành về ngân hàng, được tổ chức thành hệ thống thuộc bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) và có con dấu riêng.

2. Đối tượng của Thanh tra Ngân hàng bao gồm:

2.1. Tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng

- Các tổ chức tín dụng Nhà nước (bao gồm: Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng Đầu tư, Ngân hàng chính sách và Tổ chức tín dụng phí ngân hàng);

- Các tổ chức tín dụng cổ phần của nhà nước và nhân dân (gồm: Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng);

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Người cản trở, mua chuộc, trả thù Thanh tra viên ngân hàng cũng tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

24. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện thông tư này.

25.Thông tư này có hiệu lực thi hành 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 85/NH-QĐ ngày 10 tháng 10 năm 1990 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chế độ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

26.Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư này do Thống đốc NHNN quyết định./.

                                                                     THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
                                                                                        PHÓ THỐNG ĐỐC

                                                                                         Trần Minh Tuấn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/04/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2015/TT-NHNN 20/03/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
91/1999/NĐ-CP 04/09/1999 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng.

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software