Pháp điển Net - Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 160/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

Nghị định

chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm ban hành các quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 64. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 65. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM.Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/09/2004 
Ngày công báo
11/09/2004 
Số công báo
11/T9-2004 
Số trang
36 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
25/2011/NĐ-CP 06/04/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về bưu chính, viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software