Pháp điển Net - Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/08/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 157/2004/NĐ-CP

            Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
Bưu chính, Viễn thông về bưu chính

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Doanh nghiệp đang hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính theo quy định của Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định này.

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đang cung cấp dịch vụ chuyển phát chứng từ, tài liệu hoặc thông tin dưới dạng văn bản khác thuộc khái niệm thư nêu tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư hoặc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Các doanh nghiệp đang làm đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho các tổ chức chuyển phát nước ngoài có trách nhiệm đăng ký hoạt động đại lý với Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 41. Trách nhiệm thi hành Nghị định

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/09/2004 
Ngày công báo
26/08/2004 
Số công báo
31+32/T8-2004 
Số trang
19 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
128/2007/NĐ-CP 02/08/2007 Chính phủ
Về dịch vụ chuyển phát

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
47/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về bưu chính, viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software