Pháp điển Net - Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/08/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Ngân hàng Nhà nước                                cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 1022/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2004

Quyết định của thống đốc Ngân hàng nhà nước

Về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại
Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng nhà nước

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Luật tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quang ngang Bộ;

-Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/09/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
13/VBHN-NHNN 21/05/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

  
 Quyết định
42/2006/QĐ-NHNN 28/08/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2004/QĐ-NHNN ngày 17/08/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2016/TT-NHNN 15/04/2016 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
171/2000/QĐ-NHNN13 25/05/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về ban hành quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software