Pháp điển Net - Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 03/1999/TT-NHNN7

Hà nội, ngày 12 tháng 08 năm 1999

Thông tư

Hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài
của các doanh nghiệp

Căn cứ Điều 22 và Điều 24 Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là "Ngân hàng nhà nước") hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp như sau:

Chương I
Những quy định chung

MỤC I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ

Trong Thông tư này, các cụm từ sau đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp vay nước ngoài (sau đây gọi là "Doanh nghiệp") bao gồm:

a) Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, hoạt động tại Việt Nam:

- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- (... Tên Doanh nghiệp vay...) cam kết tuân thủ pháp luật Việt nam, các quy định tại Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài, các văn bản pháp quy có liên quan và các quy định trong công văn xác nhận đăng ký trả nợ nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước xác nhận cho Doanh nghiệp

                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

   (Ký tên, đóng dấu)

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

- Bản gốc Công văn xác nhận đăng ký vay nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã gửi Doanh nghiệp

- Dự thảo thoả thuận thay đổi

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/08/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1432/2001/QĐ-NHNN 16/11/2001 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2004/TT-NHNN 21/12/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
90/1998/NĐ-CP 07/11/1998 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Chỉ thị
06/NH7-CT 06/06/1996 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc tăng cường công tác quản lý vay trả nợ nước ngoài

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
161/QĐ-NH7 08/06/1996 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/TT-NH7 ngày 26/03/1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

  
 Thông tư
07-TT/NH7 26/03/1994 Ngân hàng Nhà nước ...
Về hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software