Pháp điển Net - Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 150/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực khoáng sản

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị định số 35/CP ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                             tm. Chính phủ                             Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/08/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
77/2007/NĐ-CP 10/05/2007 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
<> 20/03/1996 Quốc hội
Về khoáng sản

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
35/CP 23/04/1997 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software