Pháp điển Net - Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 142/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2004

NGHị ĐịNH CủA CHíNH PHủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính,
viễn thông và tần số vô tuyến điện

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 40. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Nghị định số 79/CP ngày 19 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Điều 41. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2004 
Ngày công báo
17/07/2004 
Số công báo
27+28/T7-2004 
Số trang
37 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2004/TT-BBCVT 29/11/2004 Bộ Bưu chính, Viễn ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
83/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

  
 Nghị định
58/2011/NĐ-CP 08/07/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

  
 Nghị định
51/2011/NĐ-CP 27/06/2011 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
55/2010/NĐ-CP 24/05/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
50/2009/NĐ-CP 25/05/2009 Chính phủ
Về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về bưu chính, viễn thông

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
79/CP 19/06/1997 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software