Pháp điển Net - Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 128/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

nghị định của chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Các quy định về kế toán trước đây trong lĩnh vực kế toán nhà nước trái với Nghị định này đều hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 51. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

 

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
23 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
163/2013/TTLT-BTC-... 15/11/2013 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

  
 Thông tư
103/2005/TT-BTC 24/11/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software