Pháp điển Net - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 129/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

NGHị ĐịNH CủA CHíNH PHủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Các quy định về kế toán trước đây thuộc hoạt động kinh doanh trái với Nghị định này đều hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 48. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          tHủ TƯớNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
202/2014/TT-BTC 22/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

  
 Thông tư
199/2014/TT-BTC 19/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm

  
 Thông tư
107/2014/TT-BTC 08/08/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí

  
 Thông tư
103/2005/TT-BTC 24/11/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
03/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về kế toán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software