Pháp điển Net - Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 127/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động khoa học và công nghệ

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ nếu có hành vi vi phạm trong quá trình chấp hành quyết định xử phạt hoặc có những hành vi vi phạm khác thì bị xử lý theo Điều 122 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

chương V
Điều khoản thi hành

Điều 28. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 29. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định chi tiết và tổ chức thi hành Nghị định này.

Điều 30. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                            TM. Chính phủ                            thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/06/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2007/TT-BKHCN 12/03/2007 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội
Về Khoa học và Công nghệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software