Pháp điển Net - Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 40/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

Chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

Nghị định

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê về đối tượng cung cấp thông tin, hệ thống chỉ tiêu, bảng phân loại, chế độ báo cáo, điều tra thống kê, công bố và sử dụng tin thống kê, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê, tổ chức thống kê.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 25. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật thống kê

Hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                            TM. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/03/2004 
Ngày công báo
18/02/2004 
Số công báo
11/T02-2004 
Số trang
14 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
53/2012/TT-BTC 09/04/2012 Bộ Tài chính
Về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

  
 Thông tư
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Chính phủ
Về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
04/2003/QH11 17/06/2003 Quốc hội
Về thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software