Pháp điển Net - Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

         Bộ Giáo dục và Đào tạo                             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 01/2004/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2004

Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT
ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/02/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
01/2003/QĐ-BGDĐT 02/01/2003 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software