Pháp điển Net - Quyết định số 330/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 330/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003

Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Về ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức
và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách
công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 1 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về ban hành, sửa đổi và bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 792/GT-VTCN ngày 22 tháng 10 năm 2003;

Quyết định

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Công chánh tổ chức hướng dẫn thực hiện Quy chế trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Sở Tài chính là cơ quan thanh toán chi phí hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức, cá nhân hội đủ các điều kiện theo Quy chế này, có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, tiếp nhận thẩm định hồ sơ, xét duyệt thủ tục đăng ký, nhận tiền hỗ trợ.

2. Lập kế hoạch vốn hỗ trợ cho từng đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ hàng năm gởi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt bố trí trong kế hoạch chương trình kích cầu của thành phố.

3. Tổ chức thanh toán chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các ngân hàng theo định kỳ hàng quý.

4. Tổ chức thu hồi chi phí hỗ trợ (có tính bảo toàn vốn) nếu các đối tượng được hưởng không thực hiện đúng cam kết.

Điều 6. Giao Sở Giao thông công chánh và Sở Tài chính định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế này, đề xuất biện pháp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc hoặc bổ sung điều chỉnh nội dung quy chế cho phù hợp.

                                                                                  Uỷ ban nhân dân thành phố

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software