Pháp điển Net - Quyết định số 323/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 323/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003

quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội;

- Xét đề nghị của Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tại Tờ trình số 118/CV-ĐĐB ngày 09 tháng 12 năm 2003 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 172/TT-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2003;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software