Pháp điển Net - Quyết định số 1890/2003/QĐ-BTM ngày 31/12/2003 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ Thương mại                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 1890/2003/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại
của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;

Căn cứ Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ- TTg ngày 24/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 6112/UB-VX ngày 26/11/2003,

quyết định

Điều 1. Uỷ quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Về cấp giấy chứng nhận xuất xứ:

Ban quản lý cấp giấy chứng nhận  xuất xứ hàng hoá FORM D với các nước ASEAN cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghệ cao theo hướng dẫn của Bộ Thương mại.

Điều 3. Hàng quý, Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Điều 4. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định uỷ quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

                                                                               KT. Bộ trưởng Bộ Thương mại   Thứ trưởng

                                                                                            Mai Văn Dâu

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/02/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software