Pháp điển Net - Quyết định số 329/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 329/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003

quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật năm 2004;

- Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đề nghị của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố,

quyết định

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Trên cơ sở kế hoạch này, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận - huyện, sở - ngành cần xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng cho cơ quan đơn vị mình để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2004. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị mình.

2. Giao cho Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đơn vị tổ chức hình thức thi “Công dân và Pháp luật” cho đối tượng là cán bộ - công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Tổ chức thi “Công dân và Pháp luật” cho các quận - huyện, sở - ngành theo yêu cầu của các quận, huyện, sở - ngành đó.

3. Giao cho Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng quý tổ chức họp đánh giá những mặt làm được, chưa làm được và có báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời.

4. Các sở, ban, ngành,  các đoàn thể thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2004 tăng cường công tác phối hợp liên ngành để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị, tổ chức của mình.

5. Sở Tài chính thành phố căn cứ vào chương trình kế hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố để “chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật” trên cơ sở chế độ tài chính được quy định tại “tiểu mục 11 mục 111” Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách.

6. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các thông tin, báo cáo, kiến nghị, đề xuất, đề nghị liên hệ với Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (số 143 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 8 242 893).

                                                                                  Uỷ ban nhân dân thành phố

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software