Pháp điển Net - Quyết định số 327/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích, lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 327/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2004

quyết định của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

Về xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá,
danh lam thắng cảnh thành phố

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software