Pháp điển Net - Quyết định số 324/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 324/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2004

quyết định của chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Tài chính

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003;

- Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5760/TC-VP ngày 30 tháng 12 năm 2003 về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2003;

quyết định

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software