Pháp điển Net - Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 24/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2004

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
Bưu chính, Viễn Thông về tần số vô tuyến điện

Chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 44. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 45. Trách nhiệm thi hành

Bộ Bưu chính, Viễn thông trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                            TM. Chính phủ                           Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/02/2004 
Ngày công báo
22/01/2004 
Số công báo
13/T1-2004 
Số trang
22 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
43/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về bưu chính, viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software