Pháp điển Net - Thông tư số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phần Sơ đồ kèm theo)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Sơ đồ kế toán

Sơ đồ kế toán

Sơ đồ số 1
Kế toán thuê tài chính

1. Trường hợp có phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê; ứng trước khoản tiền thuê, ký quỹ đảm bảo việc thuê tài chính

111, 112                                           142                                                            212     

              Khi phát sinh chi phí                        Khi nhận TS thuê TC

              trực tiếp ban đầu trả

              bằng tiền

                                                         342     

              ứng trước tiền thuê                          Nợ gốc phải trả các                                   

                                                                     kỳ tiếp theo

                                                                              315

                                                         244               Nợ gốc phải trả

                                                                              kỳ này                                                           Khi chi tiền ký quỹ đảm

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3433-Phụ trội TP                                                                                 được vốn hoá

              Phụ trội

              trái phiếu

 

     (3) Định kỳ, khi phân bổ phụ trội trái phiếu để ghi giảm lãi trái phiếu trong kỳ

 

Chú ý: Doanh nghiệp phải trình bày trên Bảng Cân đối kế toán trong phần Nợ phải trả chỉ tiêu: “Trái phiếu phát hành” được phản ánh trên cơ sở thuần (xác định bằng trị giá trái phiếu theo mệnh giá trừ (-) chiết khấu TP cộng (+) phụ trội TP (lấy số dư Có TK 3431 trừ (-) dư Nợ TK 3432, cộng (+) dư Có TK 3433).

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
161/2007/TT-BTC 31/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
165/2002/QĐ-BTC 31/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software