Pháp điển Net - Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ về việc quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 168/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng
nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

Thủ tướng Chính phủ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Việc thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn cho quản lý, bảo trì đường bộ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương IV
Điều khoản thi hành

Điều 10. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 11. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 12. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                             tm. Chính phủ                            Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
01/2004 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
10/2008/TTLT-BTC-B... 30/01/2008 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ

  
 Chỉ thị
14/2005/CT-UB 27/05/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software