Pháp điển Net - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 16/2003/QH11

Quốc hội
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 4
(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)

Luật xây dựng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hoạt động xây dựng.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Điều 123. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

-----------------------------------------------------------

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2004 
Ngày công báo
02/01/2004 
Số công báo
 
Số trang
50 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  
 Nghị định
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Chính phủ
Về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

  
 Nghị định
114/2010/NĐ-CP 06/12/2010 Chính phủ
Về việc bảo trì công trình xây dựng

  
 Nghị định
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  
 Nghị định
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  
 Nghị định
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

  
 Quyết định
49/2007/QĐ-TTg 11/04/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

  
 Nghị định
29/2007/NĐ-CP 27/02/2007 Chính phủ
Về việc quản lý kiến trúc đô thị

  
 Nghị định
112/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
111/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  
 Quyết định
39/2005/QĐ-TTg 28/02/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

  
 Nghị định
16/2005/NĐ-CP 07/02/2005 Chính phủ
Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Nghị định
126/2004/NĐ-CP 26/05/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
24/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Xây dựng

  
 Luật
43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội
Về đấu thầu

  
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  
 Luật
30/2009/QH12 17/06/2009 Quốc hội
Về việc quy hoạch đô thị

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software