Pháp điển Net - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                    Bộ tài chính                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

           Số 120/2003/TT-BTC

            Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
86 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
115/2005/TT-BTC 16/12/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng

  
 Thông tư
84/2004/TT-BTC 18/08/2004 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  
 Công văn
3822TC/VP 13/04/2004 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Thông tư số 120/2003/TT-BTC

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2007/TT-BTC 09/04/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
158/2003/NĐ-CP 10/12/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
84/2003/TT-BTC 28/08/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu

  
 Thông tư
116/2002/TT-BTC 25/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ

  
 Thông tư
82/2002/TT-BTC 18/09/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  
 Thông tư
122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Phần1)

  
 Thông tư
122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Phần 2)

  
 Thông tư
122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Phần 3)

  
 Thông tư
122/2000/TT-BTC 29/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Phần 5 và hết)

  
 Thông tư
164/1998/TT/BTC 17/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động dịch vụ bưu chính viễn thông

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software