Pháp điển Net - Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 13/2003/QH11

Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 4

(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)

Luật đất đai

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 146. Hướng dẫn thi hành

1. Chính phủ quy định về thời hạn hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất trong phạm vi cả nước. Trong thời hạn này, người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

------------------------------------

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

                                                                                          Chủ tịch quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2004 
Ngày công báo
10/12/2003 
Số công báo
 
Số trang
76 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
31/2013/TT-BTNMT 23/10/2013 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

  
 Thông tư
09/2013/TT-BTNMT 28/05/2013 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

  
 Nghị định
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Chính phủ
Về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  
 Nghị định
105/2009/NĐ-CP 11/11/2009 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  
 Nghị định
88/2009/NĐ-CP 19/10/2009 Chính phủ
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Nghị định
69/2009/NĐ-CP 13/08/2009 Chính phủ
Về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  
 Thông tư
92/2007/TT-BTC 31/07/2007 Bộ Tài chính
Về việc Hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
23/2006/TT-BTC 24/03/2006 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  
 Nghị định
13/2006/NĐ-CP 24/01/2006 Chính phủ
Về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Chính phủ
Về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  
 Nghị định
135/2005/NĐ-CP 08/11/2005 Chính phủ
Về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh

  
 Nghị định
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc thu tiền sử dụng đất

  
 Nghị định
197/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Chính phủ
Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  
 Nghị định
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Chính phủ
Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  
 Nghị định
182/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  
 Nghị định
164/2004/NĐ-CP 14/09/2004 Chính phủ
Về việc kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
30/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Đất đai

  
 Luật
64/2010/QH12 24/11/2010 Quốc hội
Về tố tụng hành chính

  
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  
 Luật
34/2009/QH12 18/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai

  
 Luật
15/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc trưng mua, trưng dụng tài sản

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
25/2001/QH10 29/06/2001 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  
 Luật
10/1998/QH10 02/12/1998 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

  
 Pháp lệnh
<> 14/10/1994 Uỷ ban Thường vụ ...
Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

  
 Luật
<> 14/07/1993 Quốc hội
Về đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software