Pháp điển Net - Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ Lao động - Thương binh                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                    và Xã hội                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 21/2003/TT-BLĐTBXH    

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP
ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

I. hình thức, nội dung và loại hợp đồng lao động

1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.

Trường hợp một bên ký kết hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.

Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các màu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.

b. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc gia đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ Luật lao động.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Căn cứ Thông tư số của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội..

Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày..thángnăm ..(Thông báo hoặc Quyết định kèm theo).

Theo Hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là. năm (từ ngày..thángnăm đến ngàythángnăm..).

Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty B với số tiền là:đồng.

Đề nghị công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo số tài khoản../

                                                                              giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vị              (Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/10/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2009/TT-BLĐTBXH 26/05/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
02/2001/BLĐTBXH-TT 09/01/2001 Bộ Lao động, ...
Về việc bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  
 Thông tư
21/LĐTBXH-TT 12/10/1996 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 198/CP của Chính phủ về hợp đồng lao động

  
 Quyết định
207/LĐTBXH-QĐ 02/04/1993 Bộ Lao động, ...
Về việc phát hành, quản lý và sử dụng bản Hợp đồng lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software