Pháp điển Net - Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/09/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             ngân hàng nhà nước                                Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 10/2003/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999
của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định
số 64/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi,
 bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

Căn cứ điều 19 Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành như sau:

Chương I. Quy định chung

Mục 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1.. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng.

2. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là hoạt động kinh doanh vàng bao gồm vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu; không điều chỉnh hoạt động khai thác và tinh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng.

3. Việc kinh doanh vàng tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ Về quản lý ngoại hối và Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Mục 2. Các hoạt động kinh doanh vàng phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/10/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1703/2004/QĐ-NHNN 28/12/2004 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/09/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2012/TT-NHNN 25/05/2012 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
64/2003/NĐ-CP 11/06/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  
 Nghị định
174/1999/NĐ-CP 09/12/1999 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
07/2000/TT-NHNN7 28/04/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software