Pháp điển Net - Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   Bộ tài chính                                        cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 82/2003/TT-BTC

Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2003

Thông t­ư

Hư­ớng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán
Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

Thi hành Điều 13, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm; Sau khi thống nhất với Bộ Lao động Thư­ơng binh và Xã hội, Bộ Tài chính hư­ớng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp như sau:

1. Đối t­ượng áp dụng:

- Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà n­ước;

- Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư­ n­ước ngoài tại Việt nam;

Đối với các doanh nghiệp liên doanh đ­ược thành lập trên cơ sở các Hiệp định ký giữa Chính phủ n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ n­ước ngoài, nếu Hiệp định có các quy định về trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm khác với hư­ớng dẫn tại Thông t­ư này, thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

2. Mức trích lập quỹ:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Chuyển số dư­ của Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm quy định tại mục 5 Thông tư này như­ sau:

   Nợ TK 416 - Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

   Có TK 3353 - Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

7. Thông tư­ này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Thay thế điểm 6.3, khoản 6, mục B, và khoản 3, mục C, phần II Thông tư­ số 64/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính hư­ớng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ  trong các doanh nghiệp Nhà nư­ớc và khoản 4, mục C, phần II Thông tư­ số 58/2002/TT-BTC ngày 28/6/2002 của Bộ Tài chính h­ướng dẫn quy chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nư­ớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Trong quá trình thực hiện Thông tư­ này, nếu có v­ướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu xử lý./.

                                                                                   Kt bộ trưởng Bộ tài chính                               thứ trưởng

                                                                                        Lê Thị Băng Tâm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/09/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
180/2012/TT-BTC 24/10/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
58/2002/TT-BTC 28/06/2002 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

  
 Thông tư
64/1999/TT-BTC 07/06/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong các doanh nghiệp Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software