Pháp điển Net - Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 04/08/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về Bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 76/2003/TT-BTC

Hà nội, ngày 04 tháng 08 năm 2003

thông tư
Hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng như sau:

I. Quy định chung

1. Khi tiến hành công tác đầu tư và xây dựng thuộc các dự án đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan (kể cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng và hoạt động thi công xây lắp công trình tại Việt Nam) thực hiện mua bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này để ứng phó với thiệt hại phát sinh do những rủi ro bất ngờ, không lường trước được hoặc do lỗi, thiếu sót, sự bất cẩn của các tổ chức, cá nhân trong quá trình đầu tư và xây dựng. 

Bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện theo qui định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

   2. Việc mua bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng của các tổ chức và cá nhân phải thực hiện tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3) Đối với bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm tai nạn đối với người lao động; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba: Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

5. Khi xảy ra sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho bên mua bảo hiểm theo đúng các điều kiện và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

III. Điều khoản thi hành

   Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 137/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                                  Kt Bộ trưởng Bộ Tài chính                  thứ trưởng

                                                                                     Nguyễn Công Nghiệp

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/09/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
33/2004/QĐ-BTC 12/04/2004 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt

  
 Quyết định
14/2004/QĐ-BTC 16/01/2004 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
42/2001/NĐ-CP 01/08/2001 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
137/1999/TT-BTC 19/11/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software