Pháp điển Net - Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ tàI chính                                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 60/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

thông tư

Quy định về quản lý ngân sách xã
và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

   Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

   Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

   Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn như sau:

phần I
Những quy định chung

1. Hoạt động tài chính của xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là xã) bao gồm ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.

Uỷ ban nhân dân xã tổ chức quản lý thống nhất ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã.

Quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã phải được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, hiệu quả và tiết kiệm.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Phần KBNN ghi                                                             Nợ TK:...................................

                                                                                        Có TK:...................................

          Đồng ý thanh toán cho đơn vị số tiền:
Bằng chữ:..................................................................... Bằng số:.................................

          ................................................................................................                                     

                                                                                                                                                                        Ngày ........ tháng ....... năm .......

Kế toán viên                           Kế toán trưởng                                 Giám đốc Kho bạc nhà nước

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
344/2016/TT-BTC 30/12/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
118/2000/TT-BTC 22/12/2000 Bộ Tài chính
Về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software