Pháp điển Net - Luật số 04/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội về thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

              Số 04/2003/QH11

Quốc hội
Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 3

(Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003)

Luật thống kê

Để nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác thống kê;

Căn cứ vào Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thống kê.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

1. Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004;

2. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1988 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 42. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành:

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành Luật này./.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003.

                                                                                          Chủ tịch quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
95/2003 
Số trang
13 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
31/2013/TT-NHNN 13/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  
 Thông tư
31/2013/TT-NHNN 13/12/2013 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Phần II - hết)

  
 Nghị định
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Nghị định
14/2005/NĐ-CP 04/02/2005 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Nghị định
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
89/2015/QH13 23/11/2015 Quốc hội
Về thống kê

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 10/05/1988 Hội đồng Nhà nước
Về kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software