Pháp điển Net - Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             Số 76/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Nghị định

Quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng
 biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định

Chương I

Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 41. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 32/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục.

Điều 42. Hướng dẫn thi hành

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             Tm chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/07/2003 
Ngày công báo
16/07/2003 
Số công báo
94/2003 
Số trang
21 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
23/2009/TT-BCA(V19) 22/04/2009 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11/012/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
04/VBHN-BCA 29/10/2013 Bộ Công an
Hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

  
 Nghị định
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

  
 Nghị định
125/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27/06/2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
02/2014/NĐ-CP 10/01/2014 Chính phủ
Về việc quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
32/CP 14/04/1997 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế về cơ sở giáo dục

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software