Pháp điển Net - Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 73/2003/NĐ-CP

Hà nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các mẫu biểu phục vụ cho việc lập báo cáo dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương chậm nhất là 12 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc và quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới, nhưng chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc.

3. Căn cứ vào thời gian quy định tại khoản 1 và Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán  ngân sách địa phương của Uỷ ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân:

1. Nghị Quyết về dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương,; phương án phân bổ ngân sách cấp mình.

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương./.

                                                                                             tm Chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
02/07/2003 
Số công báo
72/2003 
Số trang
11 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software