Pháp điển Net - Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội về kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 03/2003/QH11

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2003

Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khóa XI, kỳ họp thứ 3
(Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003)

Luật kế toán

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân,

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về kế toán.

Chương i
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này qui định về nội dung công tác, kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 63. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

2. Pháp lệnh về kế toán và thống kê ngày 10 tháng 5 năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./.

                                                                                         Chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
93/2003 
Số trang
25 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
174/2015/TT-BTC 10/11/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
212/2014/TT-BTC 31/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
200/2014/TT-BTC 22/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

  
 Nghị định
105/2013/NĐ-CP 16/09/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  
 Thông tư
129/2012/TT-BTC 09/08/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

  
 Nghị định
39/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  
 Thông tư
72/2007/TT-BTC 27/06/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  
 Quyết định
48/2006/QĐ-BTC 14/09/2006 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  
 Quyết định
15/2006/QĐ-BTC 20/03/2006 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  
 Nghị định
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  
 Nghị định
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

  
 Nghị định
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
88/2015/QH13 20/11/2015 Quốc hội
Về kế toán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 10/05/1988 Hội đồng Nhà nước
Về kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software