Pháp điển Net - Luật số 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Luật số 10/2003/QH11

Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khoá XI, kỳ họp thứ 3

(Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 06 năm 2003)

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QĐ10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2.

Bỏ  cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại tên Điều 6 và khoản 1 Điều 6; thay cụm từ “Bộ Nội vụ” bằng cụm từ “Bộ Công an” tại khoản 2 Điều 28.

Điều 3

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

                                                                                          chủ tịch Quốc hội

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
95/2003 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
10/2010/NĐ-CP 12/02/2010 Chính phủ
Về việc hoạt động thông tin tín dụng

  
 Nghị định
07/2006/NĐ-CP 10/01/2006 Chính phủ
Về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  
 Nghị định
202/2004/NĐ-CP 10/12/2004 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
46/2010/QH12 16/06/2010 Quốc hội
Về ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software