Pháp điển Net - Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 sửa đổi Điều 22, Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 69/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh
số 01/2002/PL-UBTVQH 11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 sửa đổi Điều 22, Điều 23 của Pháp lệnh  Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Chính phủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội về ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Căn cứ pháp lệnh số 01/2002/PL-UBTVQH 11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội về sửa đổi Điều 2, Điều 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội

Nghị định

Điều 1. Người có công giúp đỡ cách mạng, quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 22, Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, bao gồm;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 4.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Các chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, và khoản 4 Điều 2 Nghị định này sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước điều chỉnh chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Bãi bỏ Điều 60, Điều 61 Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ quy định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm Chính phủ                                         thủ tướng       

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/07/2003 
Ngày công báo
01/07/2003 
Số công báo
69+70/2003 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
18/2003/TT-BLĐTBXH 15/07/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
54/2006/NĐ-CP 26/05/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
01/2002/PL-UBTVQH11 04/10/2002 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi Điều 22 và Điều 23 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, ngườihoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
28/CP 29/04/1995 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software