Pháp điển Net - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 60/2003/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày  06 tháng 6 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân sách Nhà nước

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nghị định

Chương I
Những Quy định chung

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước về lập dự toán, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán Ngân sách Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước đối với một số lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ chế tài chính- ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương VII
Điều khoản thi hành

Điều 85. Nghị định này có hiệu lực từ năm ngân sách 2004. Bãi bỏ nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước và Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ.

Những quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trái với nội dung Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

Điều 86. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2004 
Ngày công báo
 
Số công báo
67+68/2003 
Số trang
56 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
61/2014/TT-BTC 12/05/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc

  
 Thông tư
05/2014/TT-BTC 06/01/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

  
 Thông tư
161/2012/TT-BTC 02/10/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  
 Thông tư
59/2003/TT-BTC 23/06/2003 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Chính phủ
Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
01/2002/QH11 16/12/2002 Quốc hội
Về ngân sách Nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
51/1998/NĐ-CP 18/07/1998 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

  
 Nghị định
87/CP 19/12/1996 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software