Pháp điển Net - Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/07/2001 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Xây dựng                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 15/2001/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

Quyết định
của Bộ trưởng bộ xây dựng

V/v ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

- Theo đề nghị của Viện trường Viện Kinh tế Xây dựng.

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
10/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  
 Quyết định
11/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
14/2000/QĐ-BXD 20/07/2000 Bộ Xây dựng
Về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software