Pháp điển Net - Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       Bộ Lao động-Thương binh                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và Xã hội                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 13/2003/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2003

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương của Chính phủ đối với người lao động làm việc
 trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Thi hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm:

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn;

b. Công ty cổ phần

c. Công ty hợp danh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mtgi = Mtg1  x Ki   hoặc  Msli = Msl1/ Ki

Trong đó:            Mtgi  là mức thời gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

                           Mtg1 là mức thời gian cho các bước công việc điển hình;

                           Ki  là hệ số quy đổi cho các bước  công việc trong nhóm;

                           Msli  là hệ số sản lượng cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

                           Msl1  Là mức sản lượng cho bước công việc điển hình.

2. Phương pháp tổng hợp: Mức lao động được xây dựng dựa trên các tài liệu thống kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bước công việc, kinh nghiệm tích luỹ của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia để xác định./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/07/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Bộ Lao động Thương ...
Về việc sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/LĐTBXH-TT 19/04/1995 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương

  
 Thông tư
05/LĐTBXH-TT 22/03/1995 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software