Pháp điển Net - Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 44/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2003

Nghị định của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
 của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 25 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

Nghị định

Chương i
những quy định chung

Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên trong các doanh nghiệp như nước chuyển sang giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Điều 18.

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày Công báo và thay thế Nghị định số 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 19. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm.Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/06/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
21/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
35/2002/QH10 02/04/2002 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

  
 Luật
<> 23/06/1994 Quốc hội
Về lao động

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
198/CP 31/12/1994 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software