Pháp điển Net - Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 CHÍNH PHỦ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 174/1999/NĐ-CP  

  Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng  phạm vi điều chỉnh.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định trên có hiệu lực, các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh vàng phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định này.

Điều 19. Thi hành Nghị định

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này.

2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chuẩn vàng Việt nam và phương pháp thử.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

                                                                                          TM.CHÍNH PHỦ
                                                                                             THỦ TƯỚNG

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/12/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
10/2003/TT-NHNN 16/09/2003 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/06/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

  
 Thông tư
07/2000/TT-NHNN7 28/04/2000 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
64/2003/NĐ-CP 11/06/2003 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Chính phủ
Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
63/CP 24/09/1993 Chính phủ
Về quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software