Pháp điển Net - Thông tư số 555/TCTK-PPCD ngày 13/09/1988 của Tổng cục thống kê về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Kế toán và Thống kê (phần thống kê)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 

        TỔNG CỤC THỐNG KÊ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 555/TCTK PPCD

Hà Nội, Ngày 13-9-1988

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành pháp lệnh kế toán và thống kê

(Phần thống kê)

 

Ngày 20 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố Pháp lệnh kế toán và thống kê.

Tổng cục thống kê ban hành thông tư hướng dẫn thi hành pháp lệnh - phần nói về thống kê và những điều khoản liên quan - để các Bộ, ủy ban nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị cơ sở và các công dân thực hiện.

Pháp lệnh này là văn bản pháp lý cao nhất về công tác kế toán, thống kê lần đầu tiên được ban hành ở nước ta. Pháp lệnh kế toán và thống kê là cơ sở pháp lý để:

Giám sát các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở và công dân thực hiện các chế độ kế toán và thống kê, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, góp phần tăng cường quản lý kinh tế - tài chính của các cấp, các ngành và đơn vị cơ sở.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Mỗi ngành, mỗi địa phương cần chọn ra một số đơn vị để chỉ đạo thí điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, từng bước đưa việc thực hiện các chế độ ghi chép ban đầu, chế độ báo cáo và điều tra thống kê định kỳ vào nề nếp.

2) Các Vụ ở Tổng cục Thống kê, Thống kê các cấp, các ngành và đơn vị cơ sở có trách nhiệm giúp lãnh đạo hướng dẫn cụ thể những việc cần phải làm để việc thực hiện Pháp lệnh được thuận lợi. Trước mắt, Tổng cục Thống kê và thống kê của các cấp, các ngành cần nghiên cứu đánh giá lại chế độ báo cáo và điều tra, thống kê định kỳ để kịp thời xây dựng kế hoạch thông tin cho năm 1989 và có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra để nâng cao chất lượng thông tin.

3) Bãi bỏ những quy định trước đây và công tác thống kê trái thông tư này.

4) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

                                                                                     TỔNG CỤC TRƯỞNG
                                                                                   TỔNG CỤC THỐNG KÊ

                                                                                             Lê Văn Toàn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/1988 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
<> 10/05/1988 Hội đồng Nhà nước
Về kế toán và thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software