Pháp điển Net - Thông tư số 339/1998/TT-BTP ngày 19/03/1998 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 BỘ TƯ PHÁP                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 339/1998/TT-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1998

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 1 năm 1998
của Thủ tướng Chính phủ

Thi hành Điều 6 của Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 7/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư Pháp hướng dẫn một số vấn đề cụ thể như sau:

A. VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2002.

I. Về tính chất của Kế hoạch

1. Theo quy định tại Mục C của Kế hoạch thì Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện trong nhiệm kỳ của Chính phủ đến năm 2002, là căn cứ để các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Kế hoạch của Chính phủ mang tính định hướng, có thể được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ. Vì vậy, trong qúa trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Kế hoạch của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch do Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đề nghị của tổ chức Pháp chế, Sở Tư Pháp.

3. Kế hoạch cũng là căn cứ để Chính phủ kiểm tra việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến năm 2002. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra trên cơ sở Kế hoạch do mình ban hành phù hợp với Kế hoạch của Chính phủ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Về con dấu, trụ sở, kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp.

a. Hội đồng phối hợp thuộc UBND cấp nào thì sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân cấp đó.

b. Trụ sở của Hội đồng phối hợp thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan giúp việc của Hội đồng nên đặt tại Sở Tư pháp để bảo đảm sự thuận lợi trong hoạt động.

c. Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp được dự toán khi lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm thông tin phục vụ chỉ đạo phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cả nước, kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp thông tin thường xuyên, kịp thời về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình cho Hội đồng phối hợp của Chính phủ do Bộ Tư pháp làm thường trực.

                                                                                BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

                                                                                        Nguyễn Đình Lộc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/03/1998 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bộ Tư pháp
Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
03/1998/QĐ-TTg 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software