Pháp điển Net - Thông tư số 04/1999/TT-TCTK ngày 19/10/1999 của Tổng cục Thống kê về việc thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        TỔNG CỤC THỐNG KÊ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

           Số 04/1999/TT-TCTK

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1999

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN

Thi hành Nghị định của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Thi hành Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Tổng cục Thống kê hướng dẫn thực hiện như sau:

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện sai các nguyên tắc, chế độ thống kê của Nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

a) Cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thống kê; công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (sau đây gọi chung là cá nhân) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này.

b) Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế (gồm doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế), tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt theo Nghị định số 93/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ và quy định tại Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2:

a) Tổ chức (hoặc cá nhân).......... có trách nhiệm nộp số tiền trên vào kho bạc Nhà nước......................

theo tài khoản số................. trước ngày........

b) Quá thời hạn trên mà không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổ chức (hoặc cá nhân)................ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                      CƠ QUAN XỬ PHẠT

                                                                 Ghi rõ tên, cấp bậc, chức vụ người ra quyết định
                                                                                   Ký tên, đóng dấu (nếu có)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/10/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
03/2000/TT-TCTK 28/08/2000 Tổng cục Thống kê
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  
 Thông tư
01/2000/TT-TCTK 10/01/2000 Tổng cục Thống kê
Về việc bổ sung Thông tư số 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
93/1999/NĐ-CP 07/09/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software